Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oferta pracy

2018-02-07

Dyrektor

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

ogłasza nabór do pracy  na stanowisko:    REFERENT

 

I.  LICZBA ETATÓW

           1 etat

II. GŁÓWNE  OBOWIĄZKI

1)        Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, dokonywanie odpisów z inwentarza oraz w razie konieczności sporządzanie protokołów likwidacji środków trwałych.  Dokonywanie inwentaryzacji majątku placówki.

2)       Nadzór nad prawidłowym stosowaniem i wykorzystywaniem majątku trwałego i nietrwałego będącego w posiadaniu placówki, oraz zabezpieczenie majątku szkoły przed pożarem, kradzieżą lub zniszczeniem.

3)        Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.

4)        Dokonywanie zakupu sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

5)        Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ZFŚS.

6)        Sporządzanie sprawozdań GUS.

7)        Obsługa bazy danych SIO.

8)        Obsługa spraw związanych z PFRON.

9)        Wykonywanie innych prac związanych z działalnością administracyjno – biurową, organizacyjną i kancelaryjną zleconą przez dyrektora placówki.

10)    Bieżące dokształcanie się i zaznajamianie  z przepisami w zakresie  prawidłowego zarządzania  powierzonymi obowiązkami  i zagadnieniami.

 

III.  KWALIFIKACJE

1)      wykształcenie minimum średnie,

2)      minimum  pięcioletni staż pracy na stanowisku administracyjnym,

IV. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na stanowisku referenta ,

5)      znajomość przepisów i zagadnień dotyczących zamówień publicznych, oświaty, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego,

6)      doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,

7)      znajomość środowiska Windows, umiejętność posługiwania się programem w zakresie obsługi  SIO, PFRON, GUS.

V. WYMAGANIA  DODATKOWE

1)      umiejętność poruszania się w przepisach prawnych,

2)      zdolności analityczne,

3)      umiejętność pracy w zespole,

4)      obowiązkowość,

5)      kreatywność,

6)      obsługa urządzeń biurowych.

 

VI  WYMAGANE DOKUMENTY  I OŚWIADCZENIA

1)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)      list motywacyjny,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)      dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata  za zgodność   z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska referent,

7)      oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego  z procesem  rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie   z ustawą z dnia   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926   ze zm..) oraz  ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223,poz.1458).

VII. TERMIN  I  MIEJSCE    SKŁADANIA  DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent”  w sekretariacie ZPEW w Łęczycy lub przesłać na adres:  ZPEW w Łęczycy ul. Kaliska 13,  99-100 Łęczyca,  w terminie do 16 lutego 2018 r. do godziny 1200 .  Dokumenty dostarczone  po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII.  INNE  INFORMACJE

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl   oraz na tablicy informacyjnej  w  ZPEW w Łęczycy.

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu  wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

                                                                                     Dyrektor

                                                                                   Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

                                                                                    Jerzy  Szymczak

 

 

Informacja o naborze

2017-10-23

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko - referent

w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowaczych w Łęczycy informuje, 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana 

 

                                                                      Pani Marlena Romańska  zamieszkała w Łęczycy

 

 

                                                                                         Dyrektor ZPE-W w Łęczycy

                                                                                                  Jerzy Szymczak