Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do terapii SI

 

                                                                                                  Łęczyca, dn. 28.11.2017r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy 

                                                (nazwa zamawiającego)

Zaprasza do złożenia ofert:

Na dostawę sprzętu do terapii integracji sensorycznej dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  w Łęczycy.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętów do sali integracji sensorycznej . Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

- podwiesie do sprzętu SI dł. 3m (stalowe, z 2 nogami) + hak klamrowy + krętlik – 1 komplet
- platforma podwieszana – 1 szt.

- huśtawka gniazdo – 1 szt.

- deskorolka – wielkość standard – 1 szt.

- huśtawka typu T – 1 szt.

- tunel sensoryczny średnica ok. 60 cm – typ pufa – 1 szt.

- beczka – 1 szt.

- piła skoczek okrągła – średnica ok. 50 cm – 2 szt.

-stożek/topek- średnica ok. 80 cm – 1 szt.

- ścieżka kamienie  - 1 komplet

- cylindry Montessori – 1 komplet

- wstążka gimnastyczna – 8 szt.

- dwukolorowa klepsydra – 3 szt.

 

3. Termin realizacji zamówienia  -  grudzień 2017r.


4. Okres gwarancji  -  36 miesięcy

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty - Sekretariat Zespołu Placówek Edukacyjno –

    Wychowawczych w Łęczycy , ul. Kaliska 13  do dnia 04.12.2017r.

 

6. Warunki płatności – przelew po wystawieniu rachunku .

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami  -  dyr Jerzy Szymczak.

 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku

    polskim.

9.Kryteria oceny ofert  - cena 100%

 

Uwaga : Ofertę należy przedłożyć do dnia 04.12.2017r.

10. Kryterium oceny ofert – cena 100%

11. Treść oferty:
11.1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………….

11.2. Adres wykonawcy ………………………………………………………………………...

11.3. NIP ………………………………………………………………………………………..

11.4. Regon ……………………………………………………………………………………..

11.5. Nr rachunku bankowego ...………………………………………………………………..

11.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
         Cenę netto …………………………… zł (słownie złotych …………………………..…

         .............................................................…………………………………………………...)

         Podatek VAT ………………………… zł (słownie złotych ……………………………..

         .............................................................………………………………………….……......)

         Cenę brutto …………………………… zł (słownie złotych ………………….…….…...

         .............................................................…………………………………………………...)

11.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………………….

11.9. Okres gwarancji………………………………………………………………….…….....

11.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………….……...

11.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

                                                                                                         

 

 

 

dnia ………………                                                       . ……………………………………… 

 

                                                                                                      pieczątka i podpis

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do terapii SI
Data utworzenia:2017-11-29
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:54
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian