Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na stanowisko - referent

2017-10-02

Dyrektor

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

ogłasza nabór do pracy  na stanowisko:  

REFERENT

 

 

 

d/s  administracyjno – gospodarczych

 

I.  LICZBA ETATÓW

           1 etat

II. GŁÓWNE  OBOWIĄZKI

1)      organizacja żywienia zbiorowego z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa posiłków przestrzegając zasady  GHP/GMP i systemu HACCP,

2)      planowanie i organizacja bieżących zakupów artykułów żywnościowych,

3)      planowanie jadłospisów zgodnie z zasadami żywienia,

4)      nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni placówki oraz nadzór nad personelem kuchni

5)      prowadzenie karty kontroli pomiaru temperatury w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych oraz  karty kontroli pomiaru wilgotności powietrza w pomieszczeniach magazynowych  zgodnie z wytycznymi HACCP,

6)      kontrola stanu zapasów,

7)      sporządzanie inwentaryzacji półrocznej  i rocznej w pomieszczeniach magazynowych,

8)      sporządzanie codziennych raportów żywieniowych ze wskazaniem ilości  produktów wydawanych każdego dnia dla  kuchni,

9)      nadzór oraz kontrola wydawanych posiłków pod względem ilościowym i jakościowym,

10)  prowadzenie karty reklamacji towaru,

11)  przyjmowanie wpłat za:  pobyt i wyżywienie  wychowanków mieszkających w Bursie i Internacie  placówki, wyżywienie od stołowników, zorganizowane posiłki na imprezy okolicznościowe, wynajem lokali dla instytucji,

12)  przekazywanie na bieżąco do banku zebranych środków finansowych,

13)  współpraca z instytucjami: GOPS, MOPS itp.  w sprawach dotyczących  opłat za pobyt i wyżywienie wychowanków w Bursie i Internacie,

14)  przegląd sprzętu i wyposażenia zaplecza kuchennego,

15)  na polecenie dyrektora  sporządzanie inwentaryzacji majątku  placówki,

16)  sporządzanie sprawozdań SIO,

17)  kontrola czystości pomieszczeń placówki,

18)  przegląd pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu szkoły i bursy szkolnej,

19)  kontrola stanu technicznego budynku i czystości pomieszczeń placówki ze szczególnym uwzględnieniem bloku żywieniowego,

20)  kierowanie drobnymi remontami w placówce, zlecanie pracownikom gospodarczym wykonywanie prac remontowych i porządkowych.

III.  KWALIFIKACJE

1)      minimum wykształcenie średnie,

2)      minimum  dwuletni  staż pracy,

IV. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na stanowisku referenta,

5)      znajomość przepisów i zagadnień dotyczących zbiorowego żywienia, zamówień publicznych, oświaty, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego,

6)      znajomość środowiska Windows, umiejętność posługiwania się programem w zakresie obsługi  VULCAN,

V. WYMAGANIA  DODATKOWE

1)      umiejętność poruszania się w przepisach prawnych,

2)      zdolności analityczne,

3)      umiejętność pracy w zespole,

4)      obowiązkowość,

5)      kreatywność,

6)      obsługa urządzeń biurowych.

VI  WYMAGANE DOKUMENTY  I OŚWIADCZENIA

1)      CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)      list motywacyjny,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)      dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata  za zgodność   z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7)      oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem  rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926   ze zm..) oraz  ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223,poz.1458).

VII. TERMIN  I  MIEJSCE    SKŁADANIA  DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent”  w sekretariacie ZPEW w Łęczycy lub przesłać na adres:  ZPEW w Łęczycy ul. Kaliska 13,  99-100 Łęczyca  w terminie do 9 października 2017 r. do godziny 1000  Dokumenty dostarczone  po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII.  INNE  INFORMACJE

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kndydaci spełniający formalne wymagania,  zostaną pinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl   oraz na tablicy informacyjnej  w  ZPEW w Łęczycy.

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu  wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.