Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Metoda Dobrego Startu

METODA DOBREGO STARTU W NASZEJ SZKOLE

 Metoda Dobrego Startu  ta została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz, a inspiracją do jej stworzenia była metoda Le Bon Départ, autorstwa Théi Bagnet, która do Polski trafiła pod koniec lat sześćdziesiątych.

Założeniem Metody Dobrego Startu jest rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowo-kinestetycznych, motorycznych i językowych oraz ich współdziałanie (integracja percepcyjno-motoryczna). Ponadto celem tej metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w stronach ciała. Usprawnianie tychże funkcji jest bardzo ważne w przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci z ryzyka dysleksji, dzieci o opóźnionym rozwoju psychoruchowym, a przede wszystkim w przypadku dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania.

MDS posiada trzy warianty:

1)      piosenki i łatwe wzory

2)      piosenki i wzory literopodobne

3)      piosenki i litery oraz znaki matematyczne.

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu przebiegają według ustalonego schematu. Dla terapeuty stanowi on punkt wyjścia do twórczego budowania własnej koncepcji zajęć, dostosowanych do możliwości intelektualnych dzieci.

Schemat zajęć MDS

- zajęcia wprowadzające (powitanie, ćw. usprawniające orientację w stronach ciała, ćw. orientacji w przestrzeni, zapoznanie z piosenką, ćw. językowe);

- zajęcia właściwe (ćw. ruchowe, ćw. ruchowo-słuchowe, ćw. ruchowo-słuchowo-wzrokowe);

- zajęcia końcowe (ćw. relaksujące lub logopedyczne).

Niektórzy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach, podczas których korzysta się z programu  MDS „OD PIOSENKI DO LITERKI". Podczas tych zajęć dzieci utrwalają znajomość liter, rozwijają kompetencje językowe zarówno w aspekcie odbioru, jak i budowania wypowiedzi, a grupowa forma zajęć poprawia ich funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.