Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacje o realizowanym projekcie

 

1. Numer i nazwa Priorytetu:  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

2. Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

3. Nazwa projektu: „Mały człowiek – wielkie nadzieje na lepszą przyszłość"

4. Okres realizacji: od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.

5. Projektodawca: Powiat Łęczycki

6. Zadania:

 1. Realizacja podstawy programowej w nowej grupie – dla dzieci ze sprzężeniami
  i autyzmem.
  Praca oparta na założeniach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowanej do możliwości dzieci z autyzmem. Zajęcia obejmują rozwijanie poszczególnych funkcji , sprawności i umiejętności umysłowych, poznawczych, społecznych, emocjonalnych, motorycznych oraz terapię wspomagającą ten rozwój.
 2. Indywidualna terapia logopedyczna.
  Zajęcia ukierunkowane na wyrównywanie zaburzeń rozwoju aparatu mowy, braków w zakresie prawidłowej artykulacji, umożliwienie sprawnej komunikacji z otoczeniem. Na zajęciach stosowane są metody i techniki wspomagające m.in. Castillo – Moralesa, integracje odruchów twarzy wg S. Masgutowej i Kinezjologię Edukacyjną
 3. Terapia integracji sensorycznej.
  Wyrównywanie zaburzeń i braków w zakresie percepcji  wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej. Redukcja zaburzeń związanych ze zmysłem równowagi i dotyku . Zajęcia są prowadzone w oparciu o stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, nawiązująca do środowiska życia prenatalnego. Celem zajęć jest oddziaływanie na zaburzone sfery i wyrobienie u dziecka tolerancji na bodźce pochodzące z zewnątrz i wewnątrz.  
 4. Zajęcia z psychologiem
  Zajęcia ukierunkowane na rozwój poznawczy dziecka, w zakresie zwiększenia rozumienia komunikatów, wzmacnianie rozwoju emocjonalnego, wzmacnianie pozytywnych reakcji na trudne ćwiczenia i niepowodzenia. W ramach zadania realizowane są również warsztaty dla rodziców.
 5. Terapia pedagogiczna
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o Metodę Dobrego Startu, w której odgrywają rolę trzy elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych). Celem zajęć jest wyrównywanie zaburzeń rozwoju dzieci, usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych , wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych i motorycznych oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.