Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia z psychologiem

W ramach projektu „Mały człowiek – wielkie nadzieje na lepszą przyszłość” prowadzone są zajęcia indywidualne z dziećmi oraz warsztaty dla rodziców.

Zajęcia terapii psychologicznej z dziećmi mają na celu:

- kształtowanie zdolności adaptacyjnych oraz wzmacnianie umiejętności społecznych wychowanków przedszkola

- kształtowanie świadomości siebie,

- kształtowanie świadomości przestrzeni,

- rozwijanie zachowań samoobsługowych,

- rozwijanie sfery percepcyjnej oraz podstawowych czynności poznawczych.

 

 Tematyka zajęć:

 • Praca nad redukowaniem zachowań niepożądanych.
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych.
 • Wykształcenie odpowiednich zdolności i umiejętności w zakresie naśladownictwa.
 • Praca nad kształtowaniem podstawowych zdolności umysłowych (poprawnego myślenia, percepcji wzrokowej i słuchowej, procesów pamięci, kojarzenia i uwagi).
 • Ćwiczenia służce rozwijaniu zdolności grafomotorycznych, koordynacji wzrokowo – ruchowej, motoryki małej i dużej.
 •  Elementy treningu relaksacyjnego w pracy z emocjami.
 • Kształtowanie „teorii umysłu”.
 • Wzmacnianie emocjonalno – społeczne.
 • Kształtowanie podstawowych zdolności przedszkolnych.
 • Kształtowanie umiejętności edukacyjnych.
 • Doskonalenie samoświadomości siebie, świadomości przestrzeni i schematu ciała.

 

W pracy z maluchami stosuje się następujące metody:

 - metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

  - programy aktywności  Knillów.

 - ogólnorozwojowa stymulacja polisensoryczna,

- artetrapia,

- elementy treningu relaksacyjnego,

- techniki Schoplera,

- elementy terapii behawioralnej.

 


Zajęcia z rodzicami mają na celu: przede wszystkim integrację rodziców oraz budowanie relacji rodzic – dziecko,

- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

- instruktaż w zakresie pracy z dzieckiem w domu szczególnie w zakresie związanej z czynnościami samoobsługowymi

- wykształcenie umiejętności rodziców pracy z dzieckiem w domu metodą F. Affolter,

- świadomość własnych celów wychowania,

- świadomość problemów i potrzeb dziecka,

- poznawanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka.

 

Stosowane metody pracy w terapii psychologicznej:

- elementy psychoterapii ericksonowskiej,

- elementy szkoły dla rodziców,

- warsztatowe,

- instruktaż,

- zgodne z aktualnymi i pojawiającymi się potrzebami rodziców.