Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zespoły edukacyjno-terapeutyczne

Do zespołów edukacyjno-terapeutycznych w naszej placówce uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, liczących do 8 uczniów.

Praca z uczniami oparta jest na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych przez zespół nauczycieli, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych wychowanków.

Zajęcia programowe obejmują:
- funkcjonowanie w środowisku,  w tym nauka czytania, pisania i liczenia, w zakresie możliwym do osiągnięcia;
- plastykę (rozwijanie uzdolnień plastycznych),
- technikę, (w tym praktyczne umiejętności wykonywania czynności technicznych, obsługa komputera, gotowanie),
- muzykę z rytmiką, (rozwijanie aktywności muzyczno -ruchowych oraz uzdolnień muzycznych),
- wychowanie fizyczne.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdy uczeń jest objęty zajęciami specjalistycznymi, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W zespołach edukacyjno – terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych. Włączamy się aktywnie do udziału w imprezach integracyjnych i konkursach na terenie szkoły, miasta i powiatu. Uczymy się i pracujemy w rodzinnej atmosferze. Uczniowie aktywnie włączają się do organizowania uroczystości klasowych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. Po ukończeniu gimnazjum nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy, będącej częścią ZPEW w Łęczycy.