Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o bezpieczeństwie danych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

            Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  w Łęczycy, informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz z danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  p. Darią Stolarczyk, e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe  oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne) przetwarzane są w celach określonych Ustawie o systemie oświaty oraz w celach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych określonych w Statucie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  w Łęczycy na podstawie Art. 6, ust.1 lit. a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1, lit. c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;

4) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci  będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, informatyczne, medyczne oraz związane z kształceniem zawodowym;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Artykuły

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych - monitoring wizyjny

2019-02-04

Łęczyca, dn. 01.01.2019 r

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy

                         z siedzibą: 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 13
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

DARIA STOLARCZYK

inspektor1991.leczyca@gmail.com
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: podniesienie stanu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. stosowanie monitoringu jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni.
Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4. przenoszenia danych,

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. stosowanie monitoringu jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych 
Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 
i profilowaniu. 

 

 

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych - monitoring wizyjny