Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o bezpieczeństwie danych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

            Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  w Łęczycy, informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz z danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe  oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne) przetwarzane są w celach określonych Ustawie o systemie oświaty oraz w celach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych określonych w Statucie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  w Łęczycy na podstawie Art. 6, ust.1 lit. a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1, lit. c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;

4) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci  będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, informatyczne, medyczne oraz związane z kształceniem zawodowym;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.