Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia

Historia

Krótka historia placówki

 

Placówka edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, istnieje w Łęczycy już od roku 1968. Wielokrotnie zmieniała zarówno lokalizację, jak i formę funkcjonowania, w zależności od zmieniającej się polityki oświatowej i potrzeb środowiska.

 

 

Szkoła przy ul. Aleje 1 Maja

 

W roku szkolnym 1967/1968, przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy istniały dwie klasy specjalne. 1 września 1968 roku władze oświatowe powołały do życia Szkołę Podstawową nr 5 Specjalną. Placówka miała wówczas 5 oddziałów i mieściła się w budynku przy ul. Aleje 1 Maja. Kierownikiem Szkoły została Pani Barbara Szymańska. Od roku 1975 funkcję dyrektora objęła Pania Jadwiga Puńko.

W roku szkolnym 1976/1977 szkoła została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy przy ul. Szkolnej. W tym czasie uczyło się w niej 112 uczniów w 7 oddziałach klasowych. Ze względu na trudne warunki lokalowe, nauka prowadzona była w systemie dwuzmianowym.

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 1978 roku,  Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o utworzeniu grupy internackiej. Grupa ta zaczęła funkcjonować od 26 marca 1979 roku w budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego, mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 13.  Kierownikiem Internatu został Pan Eugeniusz Hlebowicz. W tym czasie w internacie przebywało 16 wychowanków. W roku szkolnym 1980/1981 Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna, została przeniesiona do budynku, który zajmuje obecnie, przy ul. Kaliskiej 13. Z dniem 1 września 1980 roku Szkołę przekształcono w Państwowy Zakład Wychowawczy , który obejmował Szkołę Podstawową nr 5 Specjalną i Internat, a 1 września 1984r. w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łęczycy.

W 1990r. internat Ośrodka przeniesiono do budynku po żłobku, mieszczącym się przy ul. Zachodniej. Placówka funkcjonowała w ruchu ciągłym jako ośrodek nieferyjny. Od 1 września 1997 roku SOSW w Łęczycy stał się ponownie placówką feryjną, a internat przeniesiono na ul. Kaliską. W tym samym roku powstał zespół rewalidacyjno - wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

Rok 1999 to czas dalszych przeobrażeń placówki związanych z reformą oświaty. Dotychczasowe ośmioletnie szkoły podstawowe przekształcone zostały w sześcioletnie szkoły podstawowe oraz powstały trzyletnie gimnazja. Z dniem 1 września powstało więc w SOSW w Łęczycy Gimnazjum. W tym samym roku rozpoczęła również swą działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, kształcąca młodzież w zawodach piekarz oraz malarz.

Z dniem 1 września 2009r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łęczycy połączony został z Bursą Szkolną w Łęczycy. Placówka zmieniła nazwę na Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. 1 września 2009r. powołana została w ZPE-W Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, również od 1 września 2009r.  prowadzone są w placówce zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Natomiast 27 września 2010r. otwarte zostało w ZPE-W przedszkole specjalne.

Obecnie w placówce funkcjonują: Przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkola I Stopnia i oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz oddziały Gimnazjum, Internat, Bursa, zespoły rewalidacyjno - wychowawcze, prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz działa świetlica szkolna i biblioteka. Działa grupa wychowawcza na oddziale dziecięcym ZOZ w Łęczycy.  W szkole zawodowej młodzież może uczyć się w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie .

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy mieści się w centrum miasta. Budynek dzięki intensywnym pracom adaptacyjnym i modernizacyjnym stał się dla dzieci i młodzieży wygodnym i przyjaznym miejscem do nauki, a dla wychowanków internatu i bursy drugim domem. Kadra pedagogiczna dba o integrację ze środowiskiem lokalnym. Dla dzieci i młodzieży organizowane są wycieczki, zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Wychowankowie biorą udział w różnorodnych imprezach kulturalnych, artystycznych, konkursach i przeglądach.