Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program profilaktyki ZPEW w Łęczycy

Program Profilaktyki

Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

w Łęczycy

Cele główne Szkolnego Programu Profilaktyki

Zadaniem profilaktyki jest chronienie rozwoju człowieka przed zagrożeniami oraz reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Celem stworzonego programu profilaktyki jest zatem ochrona naszych uczniów i wychowanków przed zakłóceniami rozwoju, przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój i określanych jako zachowania ryzykowne.

Uczniowie naszej placówki  to dzieci i młodzież  niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, dlatego ważne jest podczas realizacji programu profilaktyki uwzględnienie specyfiki funkcjonowania intelektualnego uczniów i ich możliwości psychoruchowe. U naszych podopiecznych występują trudności w procesie logicznego myślenia, kojarzenia faktów, analizowania sytuacji, przewidywania skutków  swoich działań, a także problemy z koncentracją uwagi, rozumieniem poleceń, wolne tempo uczenia się.          

Powyższe problemy wskazują więc jakie należy wyodrębnić działania profilaktyczne i jak budować szkolny program profilaktyki, tak aby zaspokajał on specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów.

            Program profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego placówki  i podstawą do tworzenia planów wychowawczych. 

Działania w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki dotyczą także osób odpowiedzialnych za uczniów szkoły tj. rodziców, opiekunów i nauczycieli.  Celem głównym programu jest zdobycie przez uczniów naszej szkoły umiejętności bezpiecznego, zdrowego i  jak najbardziej autonomicznego funkcjonowania w życiu społecznym przy zrozumieniu i respektowaniu ogólnie przyjętych norm. 

 Cele szczegółowe

 

 1. Wzmacnianie więzi w rodzinie.
 2. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami.
 3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów (porozumiewanie się, asertywność, rozwiązywanie konfliktów).
 4. Wzmacnianie poczucia wartości i kształtowanie adekwatnej samooceny uczniów.
 5. Wdrażanie do poszanowania wartości i norm moralnych.
 6. Przeciwdziałanie agresji i innym ryzykownym zachowaniom (np. uzależnieniom).
 7. Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych.
 8. Przeciwdziałanie przedwczesnej inicjacji seksualnej.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 Dekalog nauczyciela naszej szkoły:

 1. Działać na serce przez miłość, na rozum przez przekonanie, uspokajać swoim spokojem, być cierpliwym, rozsądnym i opanowanym, unikać emocji i nieprzemyślanych decyzji.
 2. Zachęcać a nie zniechęcać, pobudzać do działania, aktywności , wiary we własne siły.
 3. Sukces ucznia moim sukcesem.
 4. Być mediatorem, pośredniczyć między szkołą, domem, środowiskiem lokalnym.
 5. Dążyć do kompromisu, widzieć sytuację nie tylko oczami nauczyciela ale ucznia.
 6. Otwierać duszę dziecka na piękno, uczyć wrażliwości , poczucia dobrego smaku, taktu, kultury bycia w każdej sytuacji.
 7. Aby zło zwyciężać ze złem walczyć trzeba – dawać dziecku szanse poprawy , pokazywać drogę ku dobremu.
 8. Nadzieja jest matką mądrych,  którzy umieją daleko patrzeć – uczyć perspektywicznego spojrzenia w przyszłość, mądrego planowania życia.
 9. Najlepszym przykładem : przykład własnego życia – staram się być pogodnym i uśmiechniętym człowiekiem, uczciwie i mądrze kierować własnym życiem.
 10. Pamiętać, że bilansem każdego dnia jest zaakceptowanie jego rezultatu wraz z rozczarowaniem i trudem.        

Sposoby realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki:

v ćwiczenie umiejętności wynikających z treści programu,

v wygłaszanie prelekcji, pogadanek na podstawie aktualnych źródeł,

v korzystanie z literatury, czasopiśmiennictwa, środków audiowizualnych tv, internet, video,

v udostępnianie filmów, czasopism, gier edukacyjnych,

v prezentacja wybranej tematyki w formie gazetki ściennej,

v konkursy szkolne: plastyczne, literackie, sportowe,

v spotkania  ze specjalistami

 

Treści programu będą realizowane podczas:

v lekcji i zajęć pozalekcyjnych

v godzin wychowawczych

v zajęć z pedagogiem szkolnym, psychologiem, zaproszonymi specjalistami

v spotkań z rodzicami

Metody pracy:

v praca w grupach, praca w małych grupach

v krąg

v praca w parach

v burza mózgów

v drama, odgrywanie scenek

v rysunek

v ćwiczenia integracyjne, relaksacyjne

v gry i zabawy

v rozmowy indywidualne

v pokazy, warsztaty

v spotkania z zaproszonymi gośćmi

v wyjścia, spacery

v realizacja projektów edukacyjnych

 

Formy pracy:

v praca indywidualna

v zbiorowa

v grupowa

v koła zainteresowań

Założenia programowe wynikające z celów szczegółowych realizowane będą przez:    

v Nauczycieli

v Uczniów

v Rodziców

v Pedagoga

v Psychologa

v Pielęgniarki szkolnej

v Dyrekcji

 

Zadania do realizacji

ZADANIA

OBSZARY

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

I. Wspieranie rozwoju osobowego ucznia jako najważniejszego czynnika chroniącego przed podejmowaniem zachowań ryzykownych

1. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym:

 • właściwego odżywiania się
 • propozycje spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów chroniących własne zdrowie
 • kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych

- organizowanie konkursów, quizów, zabaw o charakterze prozdrowotnym

- zajęcia w ramach godzin wychowawczych

- realizacja projektów edukacyjnych

- spotkania z pielęgniarka szkolną, lekarzami specjalistami

- pogadanki, prelekcje, rozmowy, pokazy

- treningi asertywności

- zajęcia sportowe

2. Ukierunkowanie na wzmacnianie więzi rodzinnych.

- wycieczki, spotkania z udziałem rodziców

- promowanie znaczenia pozytywnych więzi rodzinnych w formie ulotek, folderów, prelekcji dla rodziców

3. Budowanie poczucia własnej wartości:

 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • zwiększenie szacunku ucznia do samego siebie,
 • wzmacnianie samooceny,
 • budowanie wiary w siebie i własne siły,
 • pokonywanie lęków,
 • rozwijanie świadomości własnych wad i zalet,
 • uświadamianie zależności między komunikatami pozytywnymi a szacunkiem dla samego siebie,
 • wykształcenie zdolności nazywania i publicznego wypowiadania uznawanych przez uczniów wartości,
 • wykształcenie podejmowania przemyślanych decyzji, rozwiązywania konfliktów.

- pełnienie przez poszczególnych uczniów funkcji klasowych i szkolnych

- praca Samorządu Uczniowskiego

- imprezy planowane i organizowane przez uczniów przy wsparciu nauczycieli: dyskoteki, itd.

- zajęcia w ramach godzin wychowawczych

- realizacja projektów edukacyjnych

- rozgrywki sportowe itp.

- organizowanie zajęć socjoterapeutycznych

4. Uświadamianie znaczenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

- zajęcia z zakresu komunikowania się,

- dawanie przykładu właściwego komunikowania się

5.Osiąganie pozytywnego wpływu grupy jako całości na poszczególnych uczniów

 • wyzwalanie aktywności u wszystkich członków zespołu klasowego,
 • zbudowanie zgranego zespołu klasowego,
 • stwarzanie społecznej kontroli zachowań związanych z pełnioną rolą w klasie.

- imprezy klasowe: „Andrzejki”, „Mikołajki”, Wigilia

- wyjścia do teatru, kina

- wycieczki klasowe

- samopomoc koleżeńska

- imprezy planowane i organizowane przez uczniów przy wsparciu nauczycieli: dyskoteki, itd.

- realizacja projektów edukacyjnych

6.  Zwiększanie efektywności uczenia się i nauczania.

- organizowanie życia dydaktycznego i wychowawczego klasy w oparciu o pracę grupową

- dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia

- stosowanie ciekawych i różnorodnych metod i form pracy na lekcji

7. Ukazywanie korzyści płynących z późnej inicjacji seksualnej.

- organizowanie spotkań o tematyce profilaktycznej,

- zajęcia w klasach

ZADANIA

OBSZAR

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

II. Minimalizowanie oddziaływania czynników ryzyka

1.Używki: papierosy, alkohol, środki odurzające.

Zajęcia i dyskusje w klasach na temat:

- szkodliwości palenia papierosów

- wpływu alkoholu i środków odurzających  na organizm człowieka i funkcjonowanie społeczne

- negatywnego wpływu alkoholizmu na relacje w rodzinie i wśród najbliższych

- form pomocy osobom uzależnionym

- AIDS i HIV – wiedza o chorobie, zagrożeniu oraz  sposobach ochrony przed nią

Przestrzeganie ustalonych procedur postępowania.

Dyżury nauczycieli – kontrola toalet, okolic szkoły.

Szybka interwencja, rozmowa z uczniem, natychmiastowe powiadomienie rodziców.

Współpraca z rodzicami:

- spotkanie dla rodziców uczniów dotyczące zapoznania z procedurami postępowania, obowiązującymi w szkole odnośnie uczniów mających kontakt  z używkami

- zapoznawanie z wynikami diagnozy i planowanymi działaniami szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień

- spotkania profilaktyczno–informacyjne dla rodziców

Spotkania z Policją:

- konsekwencje prawne zażywania używek przez młodzież

2.Wagary.

Zajęcia i dyskusje w klasach:

- uświadamianie negatywnych konsekwencji wagarowania,

- przedstawianie korzyści płynących z systematycznego uczestniczenia w lekcjach.

Kontrola frekwencji uczniów – szybka interwencja.

Rozpoznawanie i analiza przyczyn wagarowania:

- rozmowy z uczniami,

- rozmowy z rodzicami – włączanie rodziców do wspólnych działań profilaktycznych.

Współpraca z Policją, Kuratorami, Sądem Rodzinnym

- wnioskowanie o zmobilizowanie do wypełniania obowiązku szkolnego.

3.Agresja i przemoc.

Zajęcia i dyskusje w klasach na temat:

- agresji i przemocy

- sposobów reagowania w sytuacjach trudnych

- metod radzenia sobie ze złością i gniewem

- sposobów radzenia sobie ze stresem

- kontroli własnych emocji

- sposobów okazywania uczuć

- rozwiązywania konfliktów (np. metodą negocjacji).

Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywnych i przemocy

- reagowanie na arogancję i wulgaryzmy

- rozmowy z uczniami.

Jasne sformułowanie zasad  zachowania i współżycia społeczności uczniowskiej i ocena ich przestrzegania.

Współpraca z rodzicami w zakresie:

- informowania o zaistniałych zdarzeniach

- pomocy dziecku w rozwiązywaniu jego problemów,

- postaw rodziców wobec zachowań agresywnych dzieci

- potrzeb i zachowań dzieci w wieku dorastania.

Spotkanie z Policją:

- odpowiedzialność uczniów za swoje czyny w świetle przepisów prawa.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:

- konsultowanie indywidualnych przypadków.

Współpraca z Policją, MOPS, GOPS, kuratorami, Sądem Rodzinnym.

4.Zagrożenia w sieci.

Zajęcia w klasach na temat:

- stron www stanowiących zagrożenie dla młodego człowieka

- pogłębienia wiedzy o Internecie

- możliwości i sposobów szukania pomocy w sytuacjach cyberprzemocy

- uzależnienia od komputera oraz Internetu

Współpraca z rodzicami  w zakresie:

- informowania rodziców o zaistniałych zdarzeniach

- informowania o  cyberprzemocy i uzależnienia od komputera

- informowanie rodziców o możliwościach szukania pomocy w zakresie zagrożeń w sieci.

5.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Monitoring placówki:

- dyżury podczas przerw.

Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym i drogowym, bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, gazowych, niekontrolowanego rozpalania ognia itp.:

- nauka bezpiecznego poruszania  po drodze,

- spotkanie z policjantem,

- zapoznanie się z Kodeksem Ruchu Drogowego,

- spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej.

Zajęcia w klasach na temat zachowania bezpieczeństwa w szkole, w domu, podczas wypoczynku letniego i zimowego.

Ewaluacja

Szkolny program profilaktyki jest dokumentem otwartym i może podlegać modyfikacjom. Ewaluacja zakłada sprawdzenie stopnia osiągnięcia spodziewanych efektów przy pomocy:

- obserwacji zachowań uczniów w różnych sytuacjach;

- rozmów i wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

- badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Spodziewane efekty:

- Społeczność szkolna promuje zdrowy styl życia.

- Uczniowie utrzymują poprawne kontakty z koleżankami i kolegami z klasy.

- Uczniowie znają i stosują zasady dobrej komunikacji interpersonalnej.

- Mniejsza liczba uczniów wagaruje.

- Uczniowie nie przejawiają postaw i zachowań agresywnych.

- Uczniowie nie używają środków odurzających i znają konsekwencje ich używania.

- Uczniowie znają rodzaje zagrożeń wynikających z korzystania z internetu.

Propozycje działań interwencyjno – profilaktycznych szkoły

 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie postępowania w konkretnych przypadkach i stosowania form pomocy poprzez organizowanie szkoleń Rad Pedagogicznych (warsztaty, WDN).
  1. Doposażenie biblioteki szkolnej w materiały dotyczące publikacji profilaktycznych.
  2. Włączenie Samorządu Uczniowskiego do konkretnych działań.
  3. Organizowanie systematycznych i profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw lub spotkań dodatkowych.
  4. Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, także zapoznanie ich z działaniami wynikającymi z planu.
   1. Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
   2. Zapewnienie uczniom możliwości racjonalnego i efektywnego wykorzystywania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę ( zajęcia w świetlicy, dyskoteki, wycieczki, imprezy okolicznościowe  itp.)

Szkolny Program Profilaktyki został zaopiniowany przez Radę Rodziców w dn. 27.09.2013 r. i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 30.09.2013 r.