Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Przedszkole specjalne

Od 27 września 2010 r. w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych  rozpoczęło działalność przedszkole specjalne. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie muszą już spędzać czasu wyłącznie w domu.  Zajęcia odbywają się od godziny 9 do 14. W placówce funkcjonują grupy dla dzieci z autyzmem i sprzężeniami oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

Głównym zadaniem przedszkola jest wyposażenie wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności niezbędne do realizacji kolejnego etapu edukacyjnego, na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości. Przedszkole stwarza dzieciom sytuacje do nabywania kompetencji w zakresie poznawania i rozumienia najbliższego otoczenia. Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny.

Codzienne zajęcia mają na celu wspieranie spontaniczności podopiecznych. Dzieci uczą się współdziałać w grupie i bawić się razem. Wykonywanie licznych prac plastyczno - technicznych pozwala zwiększyć sprawność manualną i jest okazją do podziwiania efektu swojej pracy. Kilkugodzinny pobyt w przedszkolu kształtuje zaradność i samodzielność życiową. Metody pracy są tak dobierane, by mogły oddziaływać na wszystkie zmysły i jednocześnie rozwijać aktywność ruchową. Zajęcia pozwalają stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny.

Udział dziecka w procesie wychowania przedszkolnego zwiększa jego szansę i  możliwości w dalszej edukacji szkolnej.