Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole / Gimnazjum

Gimnazjum

     

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę  na III etapie edukacyjnym w gimnazjum. Celem kształcenia w gimnazjum jest:

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

    Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia należą:

1)    czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i  przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury,

2)    myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym;

3)    myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku  obcym,

5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi;

6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i analizy informacji;

7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8)    umiejętność pracy zespołowej.

 

     Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie. W procesie nauczania kształtowane są u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.  Szkoła podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, w celu osiągnięcia przez ucznia sukcesu.