Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy  kształci absolwentów gimnazjum, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego, na miarę ich możliwości rozwojowych i aktywnego dorosłego życia.


Edukacja uczniów w szkole przysposabiającej do pracy polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły.  Kształcenie obejmuje:

1) kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;

2) przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.


Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z danym uczniem.


W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

1)    zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie osobiste i społeczne, b) wychowanie fizyczne, c) przysposobienie do pracy,

2)    religia/etyka

3)    zajęcia sportowe

4)    zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu.

5)    zajęcia rewalidacyjne

 

Szkoła przygotowuje  ucznia, zgodnie z jego możliwościami,  do podejmowania pracy, w szczególności w następujących dziedzinach:

1) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (w szczególności z drewna, metalu, modeliny, gliny, drutu, sznurka);

2) gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie);

3) prace poligraficzne;

4) prace ogrodnicze;

5) zadania kurierskie, prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów;

 6) pomoc osobom starszym;

8) elementy bukieciarstwa;

10) elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego;

11) sporządzanie i wydawanie posiłków;

14) prace w szatni;


W trakcie trwania zajęć przysposobienia do pracy są realizowane następujące zagadnienia: 1) praca i jej znaczenie w życiu człowieka, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy; 2) poszukiwanie zatrudnienia 3) rodzaje pracy i specyficzne zachowania zawodowe; 4) organizacja i środowisko pracy; umiejętność pracy w zespole; 5) podstawowa wiedza o narzędziach, urządzeniach i materiałach stosowanych podczas wykonywania prac - budowa narzędzi, korzystanie z nich i konserwowanie, postępowanie w przypadku stwierdzenia wady narzędzi; 6) bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe; 7) posługiwanie się narzędziami i urządzeniami charakterystycznymi dla różnych prac; 8) przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania czynności pracy w zakresie: a) zasad organizacji miejsca pracy, b) przygotowywania narzędzi i materiałów c) opanowania koniecznych ruchów oraz ich rytmu podczas wykonywania konkretnych czynności; umiejętności planowania przerw w pracy, d) opanowania prawidłowego trzymania narzędzi, e) zasad łączenia różnych materiałów, f) sposobów kontroli przebiegu i rezultatów pracy.


Artykuły

2011-04-04