Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy  kształci absolwentów gimnazjum, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego, na miarę ich możliwości rozwojowych i aktywnego dorosłego życia.

 

Edukacja uczniów w szkole przysposabiającej do pracy polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły.  Kształcenie obejmuje:

1) kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;

2) przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

 

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z danym uczniem.

 

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

1)    zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie osobiste i społeczne, b) wychowanie fizyczne, c) przysposobienie do pracy, d) zajęcia rozwijające komunikowanie się,
      e) zajęcia kształtujące kreatywność, f) religia/etyka

2)    zajęcia rewalidacyjne

 

W trakcie trwania zajęć przysposobienia do pracy są realizowane następujące zagadnienia: 1) praca i jej znaczenie w życiu człowieka, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy; 2) poszukiwanie zatrudnienia 3) rodzaje pracy i specyficzne zachowania zawodowe; 4) organizacja i środowisko pracy; umiejętność pracy w zespole; 5) podstawowa wiedza o narzędziach, urządzeniach i materiałach stosowanych podczas wykonywania prac - budowa narzędzi, korzystanie z nich i konserwowanie, postępowanie w przypadku stwierdzenia wady narzędzi; 6) bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe; 7) posługiwanie się narzędziami i urządzeniami charakterystycznymi dla różnych prac; 8) przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania czynności pracy w zakresie: a) zasad organizacji miejsca pracy, b) przygotowywania narzędzi i materiałów c) opanowania koniecznych ruchów oraz ich rytmu podczas wykonywania konkretnych czynności; umiejętności planowania przerw w pracy, d) opanowania prawidłowego trzymania narzędzi, e) zasad łączenia różnych materiałów, f) sposobów kontroli przebiegu i rezultatów pracy.

 

Artykuły

2011-04-04