Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

 W 1997  roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łęczycy powstał pierwszy zespół rewalidacyjno - wychowawczy. Obecnie w  naszej placówce  funkcjonują  dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, które pracują w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od  3 do 25 roku życia. 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 Zajęcia obejmują przede wszystkim:

  1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia,
  2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia,
  3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
  5. rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
  6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są specyficzną formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Nie wyodrębnia się etapów edukacyjnych i klas, uczestnicy zajęć nie podlegają przepisom w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania, nie otrzymują świadectw. Zajęcia prowadzone są w oparciu o Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy opracowany przez prowadzącego zajęcia nauczyciela we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W pracy z dziećmi i młodzieżą nauczyciele wykorzystują szereg metod pracy. Należą do nich:

      terapeutyczna metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

      metody M.Ch. Knillów – Program ,,Dotyk i Komunikacja”, ,,Programy Aktywności”,

      muzykoterapia, relaksacja przy muzyce,

      praca żywiołami (wiatr, woda, ziemia, ogień),

      stymulacja polisensoryczna podczas zajęć ,,Porannego kręgu” – stymulacja według pór roku,

      elementy metody Snoezelen,

      chromoterapia (terapia kolorami),

      różnorodne techniki plastyczne,

      terapia ruchowa.

Bardzo się staramy, aby czas spędzony w placówce był pełen serdeczności, ciekawych wrażeń oraz maksymalnego bezpieczeństwa, komfortu i wygody.