Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

plan pracy samorządu uczniowskiego ZPEW w Łęczycy w roku szkolnym 2015/2016 

w roku szkolnym 2015/2016

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o:

 • Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015
 • Statut ZPEW w Łęczycy.
 • Program wychowawczy i profilaktyki ZPEW.

 

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 • budowanie pozytywnego klimatu w szkole,
 • tworzenie więzi między wszystkimi uczniami,
 • rozwijanie samorządności, odpowiedzialności za własne działanie,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • ukazanie różnych możliwości spędzania czasu wolnego,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń zdrowia i życia,
 • wspieranie kultury osobistej uczniów,
 • przeciwdziałanie szkolnej agresji i przemocy.

 

Lp.

Zadanie

 

Sposób realizacji

Termin

realizacji

Osoby odpowiedzialne

Cele

 

1.

Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

Wybór Samorządów Klasowych.

 

do 20.09.2015r.

 

Wychowawcy klas

 

Wyłonienie osób odpowiedzialnych za pełnienie określonych funkcji w klasie.

Ogłoszenie kampanii wyborczej do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

22.09.2015r.

 

 

 

 

Opiekun SU

Przygotowanie kampanii wyborczej – wyłonienie kandydatów do Rady SU.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

26.09.2015r.

 

Opiekun SU

 

 

Wyłonienie w demokratycznych wyborach Rady SU.

Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, przydzielenie i omówienie obowiązków.

 

 

do 30.09.2015r.

 

 

 

 

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

 

 

Kształtowanie umiejętności planowania działań, zgodnych z potrzebami uczniów i placówki.

Rozwijanie potrzeby działania, gotowości do współpracy i współdziałania.

 

 

Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

październik 2015r.

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Kształtowanie umiejętności organizacji pracy zgodnie z przyjętym planem.

 2.

Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego z ważnymi dokumentami, regulującymi funkcjonowanie placówki .

Wspólna analiza dokumentów:

 • Statut ZPEW – prawa i obowiązki ucznia, nagrody i kary.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 • Regulamin pobytu ucznia w placówce.
 • Program wychowawczy i profilaktyki ZPEW.

Na bieżąco podczas cyklicznych spotkań SU

 Opiekun SU

Zaznajomienie z regułami i zasadami panującymi w placówce.

3.  

Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego.

Prowadzenie działań mających na celu rejestr prac SU:

 • Protokoły zebrań SU.
 • Prowadzenie gazetki SU.
 • Redagowanie notatek i przekazywanie ich opiekunom strony internetowej.

Na bieżąco przez cały rok szkolny

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Sekretarz SU

Dzielenie się informacjami i aktualnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez SU z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.

4.

Tworzenie ceremoniału szkolnego poprzez udział pocztu flagowego w uroczystościach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór uczniów, którzy będą reprezentowali ZPEW w poczcie flagowym.

 

Udział pocztu flagowego w obchodach uroczystości szkolnych i państwowych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 03 maja – Święto Konstytucji
 • Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

październik 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

Wyłonienie osób, które będą godnie reprezentowały ZPEW podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

Przedstawienie członkom pocztu flagowego zasad

zachowania w trakcie oficjalnych uroczystości.

 

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz szacunku do tradycji i symboli państwowych.

 

5.

Planowanie i organizowanie życia kulturalnego zgodnie z potrzebami uczniów.

Integracja społeczności szkolnej, wyzwalanie inicjatyw i pomysłów uczniów.

 

Organizacja uroczystości pasowania na ucznia i pracownika ZPEW oraz otrzęsin.

październik 2015r.

 

 

 

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy klas pierwszych

 

Przygotowanie akademii, uroczystego pasowania oraz zabaw na otrzęsiny. Włączenie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkolnej.


 


Organizacja balu choinkowego

 

styczeń 2016r.

 

Opiekun SU

Chętni nauczyciele

Tworzenie poczucia więzi między uczniami poprzez wspólną zabawę.

Walentynki - pomoc w organizacji poczty walentynkowej.

luty 2016r.

 

SU

Integracja społeczności szkolnej poprzez wspólną zabawę.

6.

Udział w akcjach charytatywnych - pomoc innym.

 

Włączenie się do akcji WOŚP – udział                                 w kwestowaniu na ulicach Łęczycy.

 


Udział w akcji Góra grosza.

 

 

styczeń 2016r.

 

 
listopad/  grudzień 2015r.

Opiekun SU

 

Chętni nauczyciele

 Chętni uczniowie

Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Bezinteresowne działanie na rzecz innych.

Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt

listopad

2015r.

Samorząd Uczniowski 

 

 

Przekazanie darów do schroniska – uwrażliwienie na los zwierząt.

7.

Rozwijanie samorządności, odpowiedzialności za powierzone zadanie.

 

 

Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole.

 

 

 

 

Na bieżąco przez cały rok szkolny.

Samorząd Uczniowski

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne działania, uwrażliwienie na bezpieczeństwo własne i innych oraz kulturalne zachowanie.

 

 

Udział w pracach komisji konkursowych.

 

 

 

 

Na bieżąco przez cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski

 

Kształtowanie postawy sprawiedliwości oraz obiektywnego oceniania kolegów i koleżanek, doceniania ich wysiłku.

8.

Zapobieganie niewłaściwym i ryzykownym zachowaniom, troska o zdrowie i bezpieczeństwo – profilaktyka.

 

Konkurs na najwyższą frekwencję – ogłoszenie konkursu.

Wrzesień 2015r.

Opiekun SU

 

Przewodnicząca zespołu wychowawców

Zapobieganie absencji szkolnej.

 

Rozstrzyganie sporów między uczniami. 

 

Na bieżąco przez cały rok szkolny

Opiekun SU

 

 

Sprawiedliwe rozwiązywanie sporów i konfliktów sposób pokojowy. Zapobieganie agresji i przemocy.

 Walczymy z nałogami

- konkurs plastyczny.

maj 2016r.

Opiekun SU

 

Pedagog szkolny

Uwrażliwienie na negatywne skutki ulegania nałogom.

Skrzynka problemów.

 

Na bieżąco przez cały rok szkolny.

Opiekun SU

 

Pedagog szkolny

Diagnozowanie przyczyn problemów występujących w danej grupie społecznej.

Włączenie SU w organizację Manewrów Sprawnościowych  - pomoc techniczna.

 

 

maj 2016r.

Opiekun SU

 

Uświadomienie troski o zdrowie i życie oraz znaczenia służb troszczących się o zdrowie i bezpieczeństwo.

9.

Wspomaganie rozwoju zainteresowań poprzez organizację konkursów.

 

Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny klasy.

grudzień 2015r.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Uświadomienie znaczenia tradycji, wzrastanie w jej poszanowaniu i kultywowaniu.

Konkurs na najładniejszą pisankę.

 

 

kwiecień 2016r.

Samorząd Uczniowski

 

Uświadomienie znaczenia tradycji, wzrastanie w jej poszanowaniu i kultywowaniu.