Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Władze samorządu szkolnego w ZPEW w Łęczycy w roku szkolnym 2015/2016

w roku szkolnym 2015/2016


Opiekun Samorządu Uczniowskiego -

mgr Krzysztof GródekPRZEWODNICZĄCA:Joanna Bednarowicz

ZASTĘPCA:Agata Kołodziejska

SEKRETARZ:Monika Karbowiak


1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.

3. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,

w szczególności dotyczących praw i obowiązków ucznia.

5. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

a w porozumieniu z opiekunem do redagowania gazetki szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.