Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie

 • 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: 

      IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 1.2 Numer i nazwa Działania:

       9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 • Tytuł projektu: 

        Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów                 Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

 • Okres realizacji:

od 01.08.2012 do 31.07.2014

 • Projektodawca:

Powiat Łęczycki

 • Zadania:

 1. Kółko polonistyczno-korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez polonistę. Skierowane do uczniów mających trudności z koncentracją uwagi, logicznym mysleniem, techniką pisania, czytania ze zrozumieniem co przekłada się na niskie osiągnięcia w nauce. Program obejmuje: ćwiczenia polonistyczne usprawniające funkcję pisania, czytania, wzbogacające słownictwo oraz ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne usprawniające funkcję logicznego myślenia, koncentrację uwagi, sprawnośc manualną i koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć. Celem jest nabycie i rozwój podstawowych umiejętności komunikacyjnych i językowych, w tym czytania ze zrozumieniem, niezbędnych podczas części teoretycznej egzaminu zawodowego.

 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone przez nauczyciela matematyki. Skierowane do uczniów o niskich wynikach w nauce w zakresie matematyki, wynikających z zaburzonego procesu poznawczego i upośledzonej zdolności abstrakcyjnego myślenia. Program obejmuje: działania na liczbach naturalnych, rozwiązywanie zadań z treścią, zastosowanie skali oraz planu, działania na liczbach wymiernych, procenty i ich praktyczne zastosowanie, działania na ulamkach, geometrię. Celem jest zwiększenie umiejętności stosowania zasad i procesów matematycznych do rozwiązywania problemów dotyczących życia codziennego oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

 3. Młodzi przedsiębiorcy. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela przedsiębiorczości. Skierowane do uczniów mających problemy z funkcjonowaniem we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Program obejmuje: komunikację i kontakt z podmiotami życia gospodarczego i administracją publiczną, dokonywania rozliczeń publicznoprawnych (US, ZUS) drogą elektroniczną, poszukiwania źródeł prawa i informacji gospodarczych, wypelniania druków i dokumentów, zakładania konta bankowego, tworzenie biznesplanu i sprawozdań finansowych. Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz kształcenia postaw przedsiębiorczych.

 4. Zajęcia z ICT prowadzone przez nauczyciela informatyki. Skierowane do uczniówo niskich umiejętnościach korzystania z technologii informacyjnych wynikających z braku dostepu do  komputerów i internetu. Program dla uczniów SPP obejmuje: poznanie podstawowych funkcji i wykorzystanie komputera w życiu codziennym (proste dokumenty tekstowe, korzystanie ze źródeł informacji). Program dla uczniów ZSZ obejmuje: poznanie i wykorzystanie pakietu Office, przygotowanie prezentacji multimedialnej, tworzenie wizytówek, obsługa programów graficznych, wyszukiwanie informacji i komunikacja w internecie. Celem jest nabycie i rozwój umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi, wymaganymi na rynku pracy.

 5. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych: mechanik pojazdów samochodowych oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie prowadzone przez nauczycieli zawodu. Skierowane są do uczniów mających problemy z opanowaniem materiału przewidzianego programem nauczania. Program obejmuje: zajęcia teoretyczne i praktyczne doskonalące warsztat pracy, przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., poznanie i stosowanie obowiązujacych przepisów i norm, dotyczących wykonywanego zawodu. Celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych, przygotowanie do zdania egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

 6. Kuchnie świata - zajęcia dostosowujące do potrzeb rynku pracy prowadzone przez nauczycieli zawodu. Skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie kucharz małej gastronomii i cukiernik, chcących nabyć praktyczne umiejętności z zakresu technologii gastronomicznej. Program obejmuje: zagadnienia teoretyczne (m.in. tradycje kuchni różnych narodów, techniki sporządzania potraw) oraz zagadnienia praktyczne (sporządzanie potraw kuchni różnych narodów, obsługa sprzętu gastronomicznego, prezentacje kulinarne z degustacją, wyjazdy studyjne do restauracji). W ramach zadania nawiązana zostanie współpraca z przedsiębiorstwem PSS "Mazur" / Piekarnia Gigant. W ramach tej umowy zostaną zrealizowane praktyki dla 6 uczniów. Celem jest praktyczna nauka zawodu oraz kształtowanie zasad kultury zawodowej.

 7. Kurs spawania  skierowany do uczniów chcących nabyć kwalifikacje spawalnicze metodą MAG. Program obejmuje: zajęcia teoretyczne i praktyczne, zaliczanie etapowo próbek spawalniczych, egzamin wewnętrzny oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, potwierdzający uzyskanie Certyfikatu i książeczki spawalniczej. Celem jest nabycie umiejętności i uprawnień spawacza oraz podniesienie szans na rynku pracy.

 8. Doradztwo psychologiczno-zawodowe prowadzone przez pedagoga szkolnego z uprawnieniami doradcy zawodowego. Skierowane do uczniów sprawiających trudności wychowawcze, o niskim poczuciu własnej wartości, niskiej wiedzy z zakresu poruszania się na rynku pracy. Program obejmuje warsztaty interpersonalne (integracja grupy, komunikacja międzyludzka, poczucie własnej wartości, poznanie siebie, sposoby zachowania i reagowania: agresja, uległość, asertywność, profilaktyka uzależnień). oraz warsztaty z doradztwa zawodowego (określenie predyspozycji zawodowych, planowanie kariery zawodowej, rynek pracy, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna) Celem jest zmniejszenie negatywnych czynników środowiskowych, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz wiedzy świadomości nt. własnych predyspozycji i rynku pracy.

 9. Ewaluacja rezultatów obejmować będzie opracowanie narzędzi pomiaru (m. in. sprawdzianów, testów, ankiet), badania diagnostycznego na początku każdej edycji zajęć, badania cząstkowego na koniec każdego semestru/kwartału oraz badania końcowe na zakończenie każdej edycji i projektu.