Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Zajęcia edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym prowadzone są w małych grupach, liczących do 8 uczniów. W przypadku niepełnosprawności sprzężonej liczba uczniów w klasie zostaje obniżona do 4.  

Praca z uczniami oparta jest na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych przez zespół nauczycieli, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych wychowanków.

Zajęcia edukcyjne obejmują:

 a) funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie przygotowanie do pełnienia ról społecznych, aby mogli w przyszłości jak najlepiej funkcjonować i w jak najbardziej możliwy sposób zintegrować się ze środowiskiem.

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,

Zajęcia rozwijające komunikowanie się  służą nabywaniu umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób, także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania procesu komunikowania się.

c) zajęcia rozwijające kreatywność,

Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych. W zależności od potrzeb uczniów, jak również od iich możliwości psychofizycznych ,  w ramach przedmiotu mogą być organizowane zajęcia: malarskie, rysunku, modelowania z elementami rzeźby, kolażu, batiku, decoupage, z technologii informacyjno-komunikacyjnej, rytmiczne, muzyczne, muzyczno-rytmiczne, taneczne, teatralne,  ruchowe, sportowe, praktyczno-techniczne z użyciem narzędzi i urządzeń, kulinarne, dekoratorsko-porządkowe, obróbki drewna,  tkactwa, dziewiarstwa, .  Zajęcia ukierunkowane są na działania celowe i pożyteczne, przydatne w przyszłości uczniom,  które mają charakter pracy, pozwalają osiągać uznanie społeczne i poczucie własnej wartości.

d) wychowanie fizyczne,

Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Nastawione są również na  samodzielne  podejmowanie przez uczniów działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

 

Każdy uczeń jest objęty zajęciami rewalidacyjnymi.   Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidulanym programie edukacyjno-terapeutycznym ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. 

W klasach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych. Włączamy ich do aktywnegodo udziału w imprezach integracyjnych i konkursach na terenie szkoły, miasta i powiatu. Uczniowie uczą się i pracują w rodzinnej atmosferze. Wychowankowie aktywnie włączają się do organizowania uroczystości klasowych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. Po ukończeniu szkoły podstawowej nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy, będącej częścią ZPEW w Łęczycy.