Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko - referent

Dyrektor

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

ogłasza nabór do pracy  na stanowisko: referent

I.  LICZBA ETATÓW

  1 etat

II. GŁÓWNE  OBOWIĄZKI

1)Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących  i wychodzących.
2)Przekazywanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Zespole.
3)Wysyłanie lub doręczanie korespondencji zewnętrznej Zespołu.
4)Prowadzenie ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania.
5)Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, w szczególności
      1)przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych,
      2)przygotowanie zaświadczeń dla rodziców i na potrzeby innych instytucji,
      3)sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych,
6) Wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych na rzecz szkół i przedszkola w ZPE-W 

     w Łęczycy
      1)obsługa urządzeń biurowych
      2)udzielanie informacji osobom zainteresowanym dotyczących bieżących spraw
       szkoły takich jak: zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami
      3)zamawianie giloszy świadectw oraz drukowanie świadectw
      4)zamawianie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych arkuszy 
         ocen
      5)przechowywanie pieczęci i pieczątek, świadectw dla wszystkich typów szkół, 
         arkuszy ocen, dokumentacji z egzaminów
      6)wystawianie książeczek zdrowia uczniom specjalnej szkoły zawodowej
      7)wystawianie skierowań do Zakładu Medycyny Pracy celem określenia 
        predyspozycji zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
7)Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprawdzianem w szkole podstawowej oraz egzaminami zewnętrznymi w gimnazjum oraz szkole zawodowej.
8)Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
9) Kompletownie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.

10) Administrowanie bezpieczeństwem informacji w placówce przestrzegając zasad GIODO  z zastosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

11) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji i przebiegu nauczania wychowanków Zespołu.

12)Przygotowanie i  prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń dla:

a)  rodziców/opiekunów wychowanków, instytucji państwowych np. MOPS, GOPS, ZUS, KRUS.

b)  sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych.

13)Współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

14)Przygotowanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.

15) Przygotowanie kalkulacji dowozu uczniów Zespołu z miejsca zamieszkania do ZPE-W w Łęczycy.

16)Współpraca z Zespołem Jednostek Budżetowych w Łęczycy.

17)Prowadzenie rejestru zastępstw nauczycieli i wychowawców w Zespole.

18)Bieżące dokształcanie się i zaznajamianie  z przepisami prawnymi obowiązującymi w Zespole.

19)Obsługa i wykorzystywanie programów informatycznych, komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków, będących na wyposażeniu placówki.

20)Przestrzeganie zasad etyki zawodowej obowiązującej pracownika zatrudnionego w ZPEW w Łęczycy.

21)Inne prace wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora.

 

III.  KWALIFIKACJE

1)      wykształcenie minimum średnie,

2)      minimum  trzyletni staż pracy na stanowisku administracyjnym

 

 

 

IV. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na stanowisku referent,

5)      znajomość przepisów i zagadnień dotyczących oświaty, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych,

6)      doświadczenie w pracy w administracji,

7)      znajomość środowiska Windows, umiejętność posługiwania się programem w zakresie obsługi  SIO.

V. WYMAGANIA  DODATKOWE

1)      umiejętność poruszania się w przepisach prawnych,

2)      zdolności analityczne,

3)      umiejętność pracy w zespole,

4)      obowiązkowość,

5)      kreatywność,

6)      obsługa urządzeń biurowych.

VI.  WYMAGANE DOKUMENTY  I OŚWIADCZENIA

1)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)      list motywacyjny,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe  (poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)      dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata  za zgodność   z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7)      oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem  rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926   ze zm..) oraz  ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223,poz.1458).


VII. TERMIN  I  MIEJSCE    SKŁADANIA  DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent”  w sekretariacie ZPEW w Łęczycy lub przesłać na adres:  ZPEW w Łęczycy ul. Kaliska 13,  99-100 Łęczyca  w terminie do 11 sierpnia 2015 r. do godziny 1100 .  Dokumenty dostarczone  po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydat jest obowiązany podać swój numer telefonu.

VIII.  INNE  INFORMACJE

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl  oraz na tablicy informacyjnej  w  ZPEW w Łęczycy. W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu  wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                     Dyrektor

                                                                                   ZPEW w Łęczycy

                                                                                   Jerzy  Szymczak

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko - referent
Data utworzenia:2015-07-17
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:423
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian