Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rada Rodziców ZPEW w roku szkolnym 2017/2018

 

Rada Rodziców ZPEW

w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca: Dorota Barańska

Zastępca:Aneta Siewak-Korniluk

Sekretarz: Dominika Bartczak

Skarbnik: Dorota Krysztofiak

 

 

 

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1. Występowanie do Dyrektora ZPEW, Rady Pedagogicznej,

organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

z wnioskami i opiniami dotyczącymi ZPEW.

2. Inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla ZPEW.

3. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych

i przeznaczanie ich na potrzeby ZPEW.

4. Ustalanie zasad wykorzystywania funduszy, określonych w punkcie 3.

5. Środki, o których mowa w punkcie 3

są przechowywane na wydzielonym rachunku funduszu pomocy ZPEW.

6. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami ZPEW,

rzeczywistego wpływu na działalność szkół specjalnych i bursy,

wchodzących w skład ZPEW.

7. Opiniowanie programu wychowawczego ZPEW.

8. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców

na rzecz wspomagania celów i zadań ZPEW.