Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program wychowawczy ZPEW w Łęczycy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZASPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

W

ŁĘCZYCY

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem człowieka do człowieka.”

Jan Paweł II

PODSTAWA PRAWNA

 1. Konstytucja RP (art. 48, 53, 54, 70, 72);
 2. Konwencja Praw Dziecka;
 3. Europejska Karta Praw Człowieka;
 4. Konkordat między Rzeczą pospolitą Polską a Stolicą Apostolską;
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.);
 9. Program polityki prorodzinnej państwa przyjętego 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów (rozdz. V);
 10.  Statut Szkoły 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Szkolny Program Wychowawczy jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, psychologa, specjalistów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów placówki.

GŁÓWNE CELE

 1. Realizacja zadań określonych w ustawie, polegająca na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Zapewnienie opieki wychowawczej podopiecznym w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania, tworzenie właściwej dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych.
 3. Przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz integracji ze środowiskiem.
 4. Zapewnienie wychowankom możliwości realizacji pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej.
 5. Umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, stwarzania optymalnych warunków do rozwoju zainteresowań, uzdolnień i osobowości.

CELE EDUKACYJNE

1.        Nadrzędnym celem działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia.

2.        Placówka zapewnia uczniom:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznych uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
 • integracja uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym,
 • naukę poprawnego swobodnego wypowiadania się, czytania, pisania ze zrozumieniem,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co  najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • dochodzenie do rozumienia przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej.

CELE WYCHOWAWCZE

 

 1. Przygotowanie wychowanków do życia wśród ludzi zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w relacjach międzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem relacji rówieśniczych w tym koleżeństwa i przyjaźni.
 2. Przygotowanie do życia w rodzinie.
 3. Wdrażanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, korzystania z praw i wypełniania obowiązków ucznia.
 4. Poznawaniu regionu, przygotowaniu do życia w społeczności lokalnej.
 5. Kształtowaniu szacunku dla własnego państwa i symboli narodowych oraz przygotowaniu do życia w demokratycznym społeczeństwie i zjednoczonej Europie.
 6. Wykształceniu przekonania  o dbałości o zdrowiu i sprawność fizyczną.
 7. Wdrażaniu wychowanków do sumiennego wykonywania swoich obowiązków, poszanowania własności cudzej i wyposażenia placówki, dbałości o porządek i estetyczny wygląd.
 8. Kształtowaniu kultury osobistej, uczciwości, odpowiedzialności oraz tolerancji wobec odmienności.
 9. Poznawaniu środowiska naturalnego oraz wdrażaniu do jego ochrony.
 10. Kształtowaniu umiejętności aktywnego wypoczynku.
 11. Świadomemu, zgodnie z własnymi możliwościami przygotowaniu do podjęcia ról i zadań w dalszym życiu osobistym i zawodowym.

METODY PRACY

 • praca w grupach, praca w małych grupach
 • krąg
 • praca w parach
 • burza mózgów
 • drama, odgrywanie scenek
 • rysunek
 • ćwiczenia integracyjne, relaksacyjne
 • gry i zabawy
 • rozmowy indywidualne
 • pokazy, warsztaty
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • wyjścia, spacery, wycieczki
 • realizacja projektów edukacyjnych

 

FORMY PRACY

 • praca zbiorowa,
 • praca w grupach,
 • praca indywidualna 

 

 • Ø Przedszkole Specjalne

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

I.

Integracja i adaptacja  w przedszkolu

1.Wzajemne poznanie i prawidłowa adaptacja do warunków przedszkolnych.

2. Integracja z grupą przedszkolną.

3. Pozytywna motywacja do uczestnictwa w zajęciach.

- zajęcia integracyjno–adaptacyjne

Wychowawca

Osoba wspierająca nauczyciela

IX

II.

Kształtowanie umiejętności społecznych

1. Przygotowanie dzieci do funkcjonowania w grupie i przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

2. Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej.

3. Wykształcenie zdolności empatii.

4. Wykształcenie umiejętności porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

5. Kształtowanie kultury osobistej.

6. Wdrażanie do stosowani ogólnie przyjętych zasad i norm zachowania w różnych

sytuacjach.

- organizowanie wspólnych imprez klasowych i grupowych typu: Andrzejki, Wigilia Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, itp.

- wspólne grupowe wycieczki,

- integracja z uczniami ze szkół masowych,

- zajęcia grupowe „zasady dobrej współpracy” oraz „znam i stosuje zwroty grzecznościowe”

- zajęcia terapeutyczne

Wychowawca

Pedagog

Psycholog

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

III.

Kształtowanie i usprawnianie nawyków higieniczno – porządkowych

1.Wdrażanie do dbania o higienę osobistą.

2.Kształtowanie umiejętności dbania o porządek w miejscu,  w którym przebywa.

3.Kształtowanie i rozwijanie autonomii w obrębie podstawowych czynności samoobsługowych.

4.Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości.

- kontrola czystości wychowanków

- zapoznanie z podstawowymi zasadami higieny

- opracowanie zasad regulujących nawyki higieniczno – porządkowe

- udział w akcji Sprzątania Świata,

- trening codziennych umiejętności

Wychowawca

Osoba wspierająca nauczyciela

Cały rok

IV.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, sprawności umysłowej oraz rozwoju mowy

1.Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, w tym stosowania zwrotów bezpośrednio do rozmówcy, płynności mówienia.

2.Rozwijanie zdolności poprawnego myślenia oraz podstawowych procesów orientacyjno -poznawczych, w tym zdolności myślenia przyczynowo – skutkowego.

- zajęcia ogólnorozwojowe

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Wychowawca

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Cały rok

V.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej

1.Wdrażanie do troski o własne zdrowie i zdrowie innych.

2.Kształtowanie sprawności i aktywności ruchowej.

- zajęcia ruchowe

- organizowanie zabaw i gier w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w figloraju

Wychowawca

Osoba wspierająca nauczyciela

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

VI.

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

1.Dzieci starają się przestrzegać zasad  bezpiecznego zachowania się w przedszkolu.

2.Poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

3.Dzieci mają świadomość do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa.

- zajęcia z cyklu „Bezpieczna szkoła”

- opracowanie zasad bezpiecznego zachowania się w grupie

Wychowawca

Osoba wspierająca nauczyciela

Cały rok

VII.

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków, ich funkcjonowania emocjonalnego

1.Rozwijanie mocnych stron,  budowanie pozytywnej samooceny oraz poczucia własnej wartości.

2.Stwarzanie sytuacji umożliwiających przeżycie sukcesu.

3.Eksponowanie mocnych stron na tle grupy.

4.Współpraca z rodzicami (porady, konsultacje)

- zajęcia z psychologiem, wychowawcą (bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia)

Wychowawca

Pedagog

Psycholog

Cały rok

 • Ø Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

I.

Zaczynamy rok szkolny

1.Nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły.

2.Zrozumienie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania.

-zapoznanie z dokumentami szkoły: z prawami i obowiązkami ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem  Oceniania

 - pogadanki

- prezentacja siebie

Wychowawcy klas

IX

II.

Jestem członkiem społeczności uczniowskiej

1.Rozwiajnie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły.

2.Ustalenie obowiązków uczniów.

3.Przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw.

- wybór samorządu klasowego i szkolnego

- opracowanie planu SU

- realizacja tematyki na godzinach wychowawczych

- konsekwentne stosowanie się do reguł obowiązujących w szkole

- współudział uczniów w organizowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

Opiekun SU

IX-X

 

Cały rok

III.

Integracja grupy

1.Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów.

2.Uczenie przełamywania bariery nieśmiałości.

3.Nabywanie umiejętności integrowania się w grupie.

- pogadanki

- zajęcia indywidualne i grupowe

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

IX-X

 

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

IV.

Kształtowanie umiejętności zdrowego odżywiania

1.Dostrzeganie zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka.

2.Uczenie co pomaga , a co szkodzi zdrowiu.

- rozmowy nauczające

- analiza plansz, reklam, ulotek na temat produktów żywnościowych

Wychowawcy klas

Pielęgniarka

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

V.

Wdrażanie do przestrzegania higieny ciała i umysłu

1.Uświadamianie jak należy dbać o własne zdrowie.

2.Rozumienie potrzeby o troskę i higienę ciała i umysłu.

3. Uczenie o skutkach braku higieny ciała i umysłu.

4.Kształtowanie umiejętności planowania form aktywnego spędzania czasu.

- drama

- pogadanki

- plansze, artykuły prasowe, ilustracje

- imprezy w środowisku lokalnym

- zawody sportowe

-  gazetki

Wychowawcy klas

Pielęgniarka

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

VI.

Przyczyny i skutki nałogów

1.Poznanie przyczyn i skutków nałogów.

2. Uświadamianie o skutkach nałogów na zdrowie.

- rozmowy nauczające

- analiza przykładów, plakatów, plansz, ulotek

Wychowawcy klas

Pielęgniarka

Psycholog

Pedagog

Cały rok

VII.

Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły

1.Kształtowanie umiejętności zachowywania ostrożności na drogach, ulicach, jezdniach.

2.Uczenie podstawowych znaków dotyczących pieszych.

- pogadanki

- spotkanie z policjantem

- wycieczki

- plansze ilustrujące

Wychowawcy klas

Nauczyciele

IX-X

 

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

VIII.

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi

1.Poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania.

2.Opanowanie umiejętności jasnego  i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi.

3.Opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów.

4.Opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.

5.Rozwijanie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem alternatywnych sposobów porozumiewania się.

- ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej

-  trening asertywności

- ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Logopeda

Cały rok

IX.

Przeciwdziałanie agresji

1.Zapobieganie frustracji wśród uczniów.

2.Radzenie sobie ze złością, stresem i gniewem.

3.Kształtowanie wśród uczniów poczucia obowiązku zgłaszania wszelkich aktów przemocy w szkole.

4.Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w celu uwrażliwienia na oznaki przemocy w szkole i w domu.

- godziny wychowawcze

-dyskusja,

-ćwiczenia psychoedukacyjne

-badanie ankietowe

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

X.

Chcę poznać siebie

1.Nabywanie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania.

2.Nabywanie świadomości własnych wad i zalet.

3.Akceptowanie siebie.

4.Dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości.

- podkreślanie mocnych i słabych stron

-  stosowanie aktywnych metod mających na celu „poznanie” samego siebie

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

XI.

Moje zainteresowania

1.Nabywanie umiejętności odkrywania swoich zdolności.

2.Promowanie swoich zainteresowań.

3. Uczenie wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań w konkursach i zawodach.

- udział w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych

- prezentacja swoich prac na terenie szkoły i w środowisku lokalnym

Wychowawcy klas

Nauczyciele zajęć artystycznych muzyki, wychowania fizycznego

Cały rok

XII.

Kształtowanie postawy proekologicznej

1.Dbanie o najbliższe otoczenie, przyrodę.

- udział w akcji Sprzątania Świata

- zbiórka surowców wtórnych

- dbanie o czystość w klasach i w szkole

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Opiekun SU

IX

 

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

XIII.

Kształtowanie postaw patriotyzmu

1. Poznanie symboli narodowych. 

2. Uczenie umiejętność zachowania się podczas uroczystości.

3. Zapoznanie z tradycją i kulturą polską oraz zabytkami.

4. Pamięć i wdzięczność wobec Polaków, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.

- udział uczniów w uroczystościach szkolnych

- wycieczki po mieście, regionie, kraju

-ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków – wystawy, gazetki,

- obchody rocznic i uroczystości narodowych

- wyjcie na cmentarz

Wychowawcy klas

Nauczyciele języka polskiego, historii

Cały rok, kalendarz imprez i uroczystości według harmonogramu

 

 

 

XI

XIV.

Kultywowanie tradycji i kultury swojego regionu

1.Dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego miejsca” na Ziemi.

2.Poznanie elementów historii i kultury najbliższego środowiska.

3.Budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historią regionu .

- udział w konkursach

- przygotowanie jasełek bożonarodzeniowych

Nauczyciele języka polskiego, historii, nauczania zintegrowanego

Katecheci

Cały rok,

kalendarz imprez wg harmonogramu

 

 

XII

XV.

Współdziałanie z rodzicami 

w procesie wychowania

 

1.Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci.

-działalność Rady Rodziców

-spotkania z rodzicami

-udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych

Dyrekcja, Wychowawcy klas Rada Rodziców

Psycholog

Pedagog

Cały rok,

kalendarz imprez i uroczystości według harmonogramu

 • Ø Gimnazjum Specjalne

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPSOSBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

I.

Rozwijanie samorządnej działalności uczniów

1.Zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole.

2.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły.

3.Ustalenie obowiązków uczniów.

4.Przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw.

- wybór samorządu klasowego i szkolnego,

- opracowanie planu SU

- wypracowanie i stosowanie procedury odwoławczej w wypadku naruszenia praw                   i obowiązków ucznia,

- współudział uczniów w organizacji                                 i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

- realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

- konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w szkole

Dyrekcja szkoły Wychowawcy klas

Opiekun SU

IX-X

 

Cały rok

II.

Kultywowanie tradycji i kultury Polski i swojego regionu

1.Dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego miejsca” na Ziemi.

2.Poznanie elementów historii i kultury Polski i najbliższego środowiska.

3.Budzenie szacunku do symboli narodowych, regionalnych, postaci związanych z historią Polski i  regionu .

- udział w konkursach

- przygotowanie jasełek bożonarodzeniowych

Nauczyciele języka polskiego, historii

Katecheci

Cały rok,

kalendarz imprez wg harmonogramu

 

 

XII

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

III.

Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych

1.Znajomość i rozumienie pojęć stosownie do wieku: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.

2.Świadomość własnych praw, instancji, do których można zwrócić się o pomoc.

3.Dostrzeganie różnic między ludźmi (wiara, poglądy, wygląd zewnętrzny) i ich akceptowanie.

4.Rozróżnianie dobra i zła  

i odpowiednie reagowanie.

5.Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

- zapoznanie z dokumentami szkoły: z prawami i obowiązkami ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem  Oceniania

- podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, rozmów nauczających, prac plastycznych, i innych

- ćwiczenia asertywności

- ćwiczenia grupowe

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

IX-X

 

Cały rok

IV.

Kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami 

i dorosłymi

 

1.Poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania.

2.Opanowanie umiejętności jasnego  i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi.

3.Opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów.

4.Opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.

- ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej

-  trening asertywności

- ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

V.

Grupa i moje w niej miejsce

1.Ksztaltowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

2. Poznanie zasad koleżeństwa.

3.Rozwijanie umiejętności empatycznych.

- warsztaty

- pogadanki

- praca indywidualna

- godziny wychowawcze

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

VI.

Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi

1.Nabywanie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania.

2.Nabywanie świadomości własnych wad i zalet.

3.Akceptowanie siebie.

4.Dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości.

- podkreślanie mocnych i słabych stron

-  stosowanie aktywnych metod mających na celu „poznanie” samego siebie

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

VII.

Przeciwdziałanie agresji

1.Zapobieganie frustracji wśród dzieci i młodzieży.

2.Radzenie sobie ze złością, stresem i gniewem.

3.Kształtowanie wśród uczniów poczucia obowiązku zgłaszania wszelkich aktów przemocy w szkole.

4.Współpraca z wychowawcami, nauczycielami

i rodzicami w celu uwrażliwienia na

oznaki przemocy w szkole i w domu.

5.Rozwijanie umiejętności wyrażania złości w sposób konstruktywny.

- godziny wychowawcze

-dyskusja,

-ćwiczenia psychoedukacyjne

-badanie ankietowe

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

VIII.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności

1.Nabywanie umiejętności odkrywania swoich zdolności.

2.Promowanie swoich zainteresowań.

3. Uczenie wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań w konkursach i zawodach.

- udział w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych

- prezentacja swoich prac na terenie szkoły i w środowisku lokalnym

Wychowawcy klas

Nauczyciele zajęć artystycznych muzyki, wychowania fizycznego

Cały rok

IX.

Promocja zdrowego stylu życia

1.Kształtowanie umiejętności planowania form aktywnego spędzania czasu.

2.Uczenie podstawowych zachowań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny osobistej:

•          zdrowo się odżywiam,

•          dbam o higienę ciała.

3.Uświadamianie o zagrożeniach i niebezpieczeństwach wynikających z sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki i wskazywanie wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka

4.Zapoznanie ze specyfiką choroby AIDS i wirusa HIV.

5.Ukazywanie korzyści płynących z późnej inicjacji seksualnej.

-imprezy w środowisku lokalnym, zawody sportowe, gazetki

- pogadanki, godziny wychowawcze, spotkania z pielęgniarką, psychologiem, pedagogiem przedstawicielem policji

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Psycholog

Pedagog

Pielęgniarka

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

X.

Kształtowanie postawy proekologicznej

1.Dbanie o najbliższe otoczenie, przyrodę.

- udział w akcji Sprzątania Świata

- zbiórka surowców wtórnych

- dbanie o czystość w klasach i w szkole

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Opiekun SU

IX

 

Cały rok

XI.

Kształtowanie właściwej postawy bycia uczniem

1.Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia.

2.Rozwijanie motywacji do nauki.

3.Zdobywanie umiejętności pokonywania trudności w nauce.

- zapoznanie z dokumentami szkoły: z prawami i obowiązkami ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem  Oceniania

- godziny wychowawcze

- pogadanki

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Psycholog

Pedagog

Rodzice

IX

 

Cały rok

XII.

Kształtowanie postaw patriotyzmu

1. Uczenie umiejętność zachowania się podczas uroczystości.

2. Zapoznanie z tradycją i kulturą polską oraz zabytkami.

3. Pamięć i wdzięczność wobec Polaków, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.

- udział uczniów w uroczystościach szkolnych

- wycieczki po mieście, regionie, kraju

-ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków – wystawy, gazetki,

- obchody rocznic i uroczystości narodowych

- wyjcie na cmentarz

Wychowawcy klas

Nauczyciele języka polskiego, historii

Cały rok, kalendarz imprez i uroczystości według harmonogramu

 

 

 

XI

XIII.

Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej

1.Przygotowywanie uczniów

klasy III do dokonywania trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i do podejmowania ważnych decyzji życiowych.

- rozmowy indywidualne

- udział w spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

- rozmowy

- wywiady

Wychowawca klasy

Psycholog

Pedagog

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

XIV.

Współdziałanie z rodzicami 

w procesie wychowania

1.Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania młodzieży.

-działalność Rady Rodziców

-spotkania z rodzicami

-udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych

Dyrekcja, Wychowawcy klas Rada Rodziców

Psycholog

Pedagog

Cały rok,

kalendarz imprez i uroczystości według harmonogramu

 • Ø Zasadnicza  Szkoła Zawodowa Specjalna

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

I.

Samorządność uczniowska w szkole

1.Zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole.

2.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły.

3.Ustalenie obowiązków uczniów.

4.Przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw.

- wybór samorządu klasowego i szkolnego,

- opracowanie planu SU

- wypracowanie i stosowanie procedury odwoławczej w wypadku naruszenia praw                   i obowiązków ucznia,

- współudział uczniów w organizacji                                 i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

- realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

- konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w szkole

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

Opiekun SU

IX-X

 

 

Cały rok

II.

Kształtowanie postawy szacunku do otaczającego środowiska

1.Propagowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

2.Uczenie właściwego stosunku do przyrody.

- udział w akcji Sprzątanie Świata

- zbiórka surowców wtórnych

- dbanie o czystość w klasach i w szkole

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Opiekun SU

IX

 

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

III.

Wdrażanie do samodyscypliny

1.Pokazanie jak istotna w życiu jest punktualność i poszanowanie czasu własnego i innych.

2.Poznanie wagi systematycznej pracy.

3.Kształtowanie umiejętności stawiania wymagań sobie i innym w osiąganiu zamierzonych celów.

4.Poznanie podstawowych norm społecznych i brania odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

- godziny wychowawcze

- pogadanki

- rozmowy nauczające

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Cały rok

IV.

Kształtowanie samodzielności w drodze ku dorosłości

1.Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

2.Opanowanie umiejętności wypełniania dokumentów, druków, pisania CV, podań.

3.Rozwiajnie umiejętności radzenia sobie w życiu dorosłym.

4.Opanowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów.

- zajęcia edukacyjne

- zajęcia praktyczne

- pogadanki

- rozmowy nauczające

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele zajęć praktycznych

Psycholog

Pedagog

Cały rok

V.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

1.Nabywanie umiejętności odkrywania swoich zdolności.

2.Promowanie swoich zainteresowań.

3.Uczenie wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań w konkursach i zawodach.

- udział w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych

- prezentacja swoich prac na terenie szkoły i w środowisku lokalnym

Wychowawcy klas

Nauczyciele zajęć artystycznych, muzyki, wychowania fizycznego

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPSOSBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

VI.

Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego

1.Opanowanie wiedzy jak dbać o własną sprawność fizyczną.

2.Kształtowanie umiejętności planowania form aktywnego spędzania czasu.

3.Uczenie zachowań prozdrowotnych- prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę ciała i wyglądu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sytuacja zagrożenia.

4.Uświadamianie o zagrożeniach i niebezpieczeństwach wynikających z sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki i wskazywanie wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka

5.Zapoznanie ze specyfiką choroby AIDS i wirusa HIV.

6.Ukazywanie korzyści płynących z późnej inicjacji seksualnej.

-imprezy w środowisku lokalnym, zawody sportowe, gazetki

- pogadanki, godziny wychowawcze, spotkania z pielęgniarką, psychologiem, pedagogiem przedstawicielem policji

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Psycholog

Pedagog

Pielęgniarka

Cały rok

VII.

Przygotowanie do życia w rodzinie

1.Rozumienie i docenianie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka.

2.Kształtowanie umiejętności rozumienia swoich emocji dotyczących koleżeństwa, przyjaźni, miłości.

- godziny wychowawcze

- pogadanki

- rozmowy nauczające

- spotkania z pedagogiem, psychologiem

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

VIII.

Kształcenie umiejętności komunikowania się

1.Opanowanie umiejętności logicznego i kulturalnego wypowiadania swojego zdania.

2.Poznanie i stosowanie zasad aktywnego słuchania.

3.Opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów.

4.Opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.

- ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej

- trening asertywności

- ćwiczenia empatii, aranżowanie sytuacji problemowych

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

IX.

Kształtowanie postaw patriotyzmu

1.Poznanie dorobku kulturalnego swojego regionu, państwa.

2.Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

3. Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych i państwowych.

4.Czynne uczestniczenie w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego.

- udział uczniów w uroczystościach szkolnych

- wycieczki po mieście, regionie, kraju

-ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków – wystawy, gazetki,

- obchody rocznic i uroczystości narodowych

Wychowawcy klas

Nauczyciele języka polskiego, historii

Cały rok, kalendarz imprez i uroczystości według harmonogramu

X.

Przygotowanie młodzieży do pracy

1.Rozwijanie zamiłowania do pracy, jej poszanowania i ukazywania jej roli z życiu człowieka.

2.Wykształcenie w uczniach zachowań przedsiębiorczych umożliwiających pozyskanie pracy.

- w toku zajęć edukacyjnych i zajęć praktycznych

Nauczyciele przedmiotów i zajęć praktycznych

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

XI.

Wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków

1.Zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągania.

2.Ukazywanie możliwości realizowania się w różnych zawodach.

3.Planowanie własnej przyszłości i kariery zawodowej.

4.Nabywanie umiejętności dokonywania samokontroli i samooceny.

- podejmowanie tematyki na godzinach wychowawczych

- zajęciach praktycznych

Wychowawcy klas

Psycholog

Doradca zawodowy

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

Przeciwdziałanie agresji

1.Zapobieganie frustracji wśród dzieci i młodzieży.

2.Radzenie sobie ze złością, stresem i gniewem.

3.Kształtowanie wśród uczniów poczucia obowiązku zgłaszania wszelkich aktów przemocy w szkole.

4.Uświadamianie potencjalnym sprawcom przemocy w szkole skutków agresji.

5.Współpraca z wychowawcami, nauczycielami

i rodzicami w celu uwrażliwienia na

oznaki przemocy w szkole i w domu.

6.Rozwijanie umiejętności wyrażania złości w sposób konstruktywny.

- godziny wychowawcze

-dyskusja,

-ćwiczenia psychoedukacyjne

-badanie ankietowe

Wychowawcy klas

Psycholog

Pedagog

Cały rok

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

XIII.

Kultywowanie tradycji i kultury Polski i regionu

1.Dostrzeganie własnych „korzenni” i „swojego miejsca” na Ziemi.

2.Poznanie elementów historii kultury Polski i najbliższego środowiska.

3.Budzenie szacunku do symboli narodowych, regionalnych, postaci związanych z historią Polski i regionu.

- udział w konkursach

- przygotowanie jasełek bożonarodzeniowych

Nauczyciele języka polskiego, historii

Katecheci

Cały rok, kalendarz imprez i uroczystości według harmonogramu

 

 

XII

XIV.

Współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania

1.Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania młodzieży.

- działalność Rady Rodziców

- spotkania z rodzicami

- udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

Rada Rodziców

Psycholog

Pedagog

Cały rok, kalendarz imprez i uroczystości według harmonogramu

 • Ø Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

TEMATYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE