Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacje dla uczniów

Prawa i obowiązki ucznia i wychowanka ZPEW

           Uczeń i wychowanek ma prawo do:

1. Znajomości swoich praw oraz drogi dochodzenia w przypadku ich łamania.

2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

3. Poszanowania godności własnej, zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych oraz zachowania tajemnicy korespondencji.

4. Kontaktów z rodzicami, prawnymi opiekunami - zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami.

5. Uczenia się zgodnie ze swoimi zdolnościami, możliwościami i umiejętnościami.

6. Wyrażania opinii i poglądów, o ile nie naruszają one praw innych ludzi.

7. Informacji na temat programu nauczania i sposobów oceniania.

8. Rozwijania zainteresowan w szkolnych kołach zainteresowań.

9. Reprezentowania placówki w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych.

10.Pomocy, w przypadku wystąpienia trudności w nauce.

11.Przedstawiania swoich problemów oraz uzyskiwania pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi.

12.Korzystania z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika służby zdrowia.

13.Wpływania na zycie placówki poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie placówki.

14.Korzystania z pomieszczeń placówki, obiektów sportowych, pomocy dydaktycznych.

 

 

        Uczeń i wychowanek ma obowiązek:

1. Zapoznać się z regulaminem praw i obowiązków i postępować zgodnie z zawartymi tam zasadami.

2. Systematycznie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, praktycznej nauki zawodu i terminowo wracać do Internatu oraz przebywać w nim w dni nauki szkolnej.

3. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w ZPEW.

4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników ZPEW.

5. Informować o konieczności zwalniania się z lekcji i opuszczania terenu szkoły:

- wychowawcę klasy (pisemne potwierdzone przez rodzica).

- nauczyciela przedmiotu (ustnie) w przypadku złego samopoczucia.

6. Dbać o schludny wygląd i higienę osobistą,.

7. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych i uroczystościach oraz imprezach okolicznościowych organizowanych w ZPEW.

8. Oszczędzać energię elektryczną, wodę, przydzielone materiały.

9. Utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach ZPEW.

10. W określonych terminach korzystać z szatni.

11. Dbać o zdrowie, zgłaszać dolegliwości dotyczące zdrowia, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać środków odurzających.

12. Przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa.

 

13. W czasie zajęć nieobowiązkowych przebywać w świetlicy.

 

14. Przestrzegać regulaminów obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek.

 

15. Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie, naprawiać wyrządzone szkody.

 

16. Przestrzegać rozkładu dnia, a w szczególności ciszy nocnej.

 

17. Przebywać na terenie placówki w czasie zajęć – wykonywać polecenia pracowników ZPEW.

 

                                                                                       Nagrody i kary dla uczniów i wychowanków ZPEW

       

 Nagrody i wyróżnienia

Wobec uczniów i wychowanków ZPEW, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu oraz reprezentują placówkę na zewnątrz stosuje się nagrody i wyróżnienia:

1. Pochwała wychowawcy klasy i grupy.

2. Pochwała Wicedyrektora ZPEW i Kierownika Internatu wobec całej społeczności ZPEW.

3. Wyróżnienie w formie pisemnej, w postaci dyplomu lub listu pochwalnego.

4. Nagroda rzeczowa.

5. Uczniowie, którzy spełniają warunki określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania otrzymują świadectwo  z wyróżnieniem.

6. Wyróżnienie przez Dyrektora wobec całej społeczności ZPEW.

 

    Kary

Uczniowie i wychowankowie ZPEW, którzy nie przestrzegają przepisów zawartych w Statucie oraz nagminnie łamią zasady współżycia społecznego, mogą być ukarani poprzez:

1. Upomnienie wychowawcy klasy i grupy.

2. Nagana wychowawcy klasy i grupy z powiadomieniem rodziców.

3. Przeniesienie do innej klasy lub grupy.

4. Nagana Dyrektora ZPEW.

5. Przeniesienie do innej szkoły, za zgodą Kuratora, w przypadkach określonych w Statucie ZPEW.

6. Skreślenie z listy uczniów – dotyczy uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia.